รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม


มูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง ณ วันที่ 21/10/2562 เวลา 5:42:39
ประเภท
มูลค่าคงคลัง
1 . ยาในบัญชีฯ
2,153,025.53
2 . ยานอกบัญชีฯ
102,453.80
3 . เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
553,471.47
4 . เวชภัณฑ์อื่นๆ
397,473.92
5 . ยาสมุนไพร
1,164.99
6 . วัคซีน
95,547.15
รวม
3,303,136.86
ตัวชี้วัดสำคัญ
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
จำนวนเดือนสำรองคลัง (ข้อมูลเดือน 09 ปี 2562)
1.02 เดือน
สัดส่วนรายการยา (ED:NED)
342 : 32 (91.44 : 8.56) รวม 374 รายการ
สัดส่วนมูลค่ายา (ED:NED)
95.46 : 4.54
มูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง ณ คลังยาย่อย
คลังยา
มูลค่าคงคลัง
1 . ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนมูล
.00
รวม
.00
รายงานการใช้งบจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563
ประเภทงบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
หนี้สินผูกพัน
หนี้ 100%
วงเงินคงเหลือ
1 . งบเงินบำรุง
15,178,747.64
1,282,211.60
.00
13,896,536.04
รวม
15,178,747.64
1,282,211.60
.00
13,896,536.04
รายงานสถานะใบสั่งซื้อ
สถานะใบสั่งซื้อ
จำนวนใบสั่งซื้อ
มูลค่า
1 . ออกใบสั่งซื้อแล้วรอรับของ
2 . รับของแล้ว
รวม
67
1,279,261.60
ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน
เดือน
ระยะเวลาส่งของ
ระยะเวลาการจัดการเอกสาร
ระยะเวลาส่งตั้งเบิก
1 . 201909
4
2 . 201908
5
3 . 201907
6
4 . 201906
6
5 . 201905
7
6 . 201904
7